ដំណើរការគម្រោង

គម្រោងបុរី ណាឌី បានដំណើរការបុកគ្រឹះដោយវិស្វករជំនាញៗដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ បានកំណត់នូវស្តង់ដារកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការសាងសង់គម្រោងបុរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយធ្វើការបុកគ្រឹះហូតដល់ជម្រៅ 36 ម៉ែត្រ ដើម្បីធានានូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងភាពរឹងមាំនៃសំណង់។ ខណៈពេលដែលអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងបុរីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់ធ្វើការបុកគ្រឹះគម្រោងបានជ្រៅកម្រិតនេះ ធ្វើឲ្យសំណង់នៅមានកង្វះខាតគុណភាព និងស្ថិរភាពនៃការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីសាងសង់រួចរាល់។

Photo Gallery

Video Gallery