ដំណាក់កាលទី 1 – បាសាក់

បុរី ណាឌី នឹងបែងចែកជា 3 ដំណាក់កាលដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមទន្លេសំខាន់ៗដែលប្រសព្វនៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ។ ដំណាក់កាលទីមួយ “បាសាក់” ជាដំណាក់កាលដំបូងបង្អស់ដែលបង្កើតនូវនិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់សហគមន៍ណាឌីទាំងមូល រួមមានទាំងការរចនាទេសភាព បរិក្ខាររស់នៅដ៏សម្បូរបែប និងលំនៅឋានដែលនាំមកនូវភាពកក់ក្ដៅ។

គម្រោងប្លង់វីដេអូប្រភេទផ្ទះប្លង់បាតសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយ