ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

លេខទូរស័ព្ទ

+855 96 606 6688

ទីតាំង

Borey Nadi by GC City Sales Gallery
National Highway 6A, Phum Khtor, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia

អ៊ីម៉ែល

contact@gc-empire.com

    តម្រូវឲ្យបំពេញ*

    តើលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងទំនាក់ទំនងទៅតាមរបៀបណា?

    តើលោកអ្នកស្គាល់ពីយើងតាមវិធីណា?

    ដោយចុចលើប៊ូតុង "ផ្ញើរ" នឹងសបញ្ជាក់ និងទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកបានអាន និងយល់អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងបានជម្រាបជូន និងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្នុងឥរិយាបថ និងគោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលមានបញ្ជាក់ពីខាងដើម។ អ្នកមិនគួរចុចលើប៊ូតុង"ផ្ញើរ"នោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម ឬមានការបដិសេធណាមួយលើដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬលក្ខខណ្ឌក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព។