សេវាកម្មរៀបចំកម្មវិធី

តើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកជំនាញរៀបចំកម្មវិធីពិសេសនៅសាលកញ្ចក់មែនទេ? សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។