ជំនួយរៀបចំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់២៤ ម៉ោង

ក្រុមការងារយើងនឹងជួយរៀបចំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ករណីចាំបាច់ដែលត្រូវការ ការសង្គ្រោះបឋម និងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរ។